Chat with us, powered by LiveChat

IP Box dla programistów

ip box dla programistow

Ulga Ip Box to preferencyjny 5% podatek od niektórych dochodów, zwanych kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (kwalifikowane IP). Jednym z takich kwalifikowanych IP może być program komputerowy, czy też ściślej rzecz ujmując autorskie prawo do programu komputerowego. Co oznacza, że z IP Box mogą skorzystać programiści, czy twórcy programów komputerowych. 

Ulga Ip Box to preferencyjny 5% podatek od niektórych dochodów, zwanych kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (kwalifikowane IP). Jednym z takich kwalifikowanych IP może być program komputerowy, czy też ściślej rzecz ujmując autorskie prawo do programu komputerowego. Co oznacza, że z IP Box mogą skorzystać programiści, czy twórcy programów komputerowych. 

Dochód z tytułu sprzedaży stworzonego programu komputerowego, czy z udzielenia licencji, programista może rozliczyć w ramach Ip Box, czyli wg 5% stawki podatku. Jakie wymogi należy spełnić, aby IP Box przysługiwał dla programistów?

Warunki skorzystania z IP Box

Pryncypalne (jest to tekst dla programistów, którzy na pewno znają takie słowa) warunki, aby móc skorzystać z ulgi IP Box, to:

  1. wytworzenie lub ulepszenie tzw. kwalifikowanego IP. Jeśli chodzi o IP, to nie chodzi tu rzecz jasna, o adres protokołu internetowego, lecz o własność intelektualną (Intellectual Property) – i zagadka skąd nazwa “IP Box” rozwiązana. U programistów, takim kwalifikowanym IP będzie autorski program komputerowy.
  2. Autorski program komputerowy musi być wytworzony lub ulepszony w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Brzmi groźnie? Myślisz, że nie spełniasz tego wymogu? Koniecznie zajrzyj do artykułu: Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?, aby przekonać się, że być może diabeł nie taki straszny, jak go malują.
  3. Autorski program komputerowy musi być… autorski. Program może mieć również formę oprogramowania w modelu SaaS, umowy licencyjnej. Kluczowe jest to, aby programista posiadał prawa autorskie do stworzonego przez siebie oprogramowania, które udostępnia klientom w ramach umowy licencyjnej lub w modelu SaaS.

Działalność gospodarcza a IP Box

Aby móc skorzystać z IP Box należy również spełniać wymogi dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. A przede wszystkim … ją prowadzić. Ponieważ ulga IP Box nie przysługuje w ramach umów o pracę, a jedynie osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Ulga Ip Box jest dostępna dla osób, które dla swojej działalności wybrały opodatkowanie liniowe (19%) lub zasady ogólne (17/32%). Nie mogą z niej skorzystać ryczałtowcy.

IP Box programisty, czyli jakie czynności kwalifikują się do 5% podatku

Przede wszystkim, praca musi mieć charakter twórczy. Przy czym praca ma charakter twórczy, nawet jeśli w jej wyniku powstają nowe rozwiązania dla konkretnego klienta, które nie muszą być odkrywcze i nowe w skali globalnej. Na przykład napisanie programu dla klienta może zostać uznane za nowatorskie, nawet jeśli jego odpowiedniki już działają na rynku. Szerzej ten temat został omówiony w artykule: Twórczość i systematyczność w działalności BR

Na podstawie podręcznika Frascati (nie jest on źródłem prawa, może jednak być przydatnym źródłem wiedzy, w którym można znaleźć przykłady działalności badawczo rozwojowej zgodnej z polskim prawem, jak i dla działalności badawczo-rozwojowej zgodnej z definicją z Podręcznika Frascati) obraz Objaśnienia MF możemy wskazać niektóre przykłady, gdy praca nad software’em kwalifikuje się do działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym do IP Box.

IP BoxBrak IP Box
tworzenie lub rozwój nowych systemów operacyjnych lub języków, rozwijanie oprogramowaniarozwój oprogramowania aplikacji biznesowych i systemu informacji z użyciem znanych metod i istniejących narzędzi programowych,
projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na nowych technologiachdodawanie funkcji użytkownika do aplikacji,
starania w celu rozwiązania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania poprzez przebudowę systemu lub sieci,tworzenie stron internetowych lub oprogramowania za pomocą istniejących narzędzi,
tworzenie nowych lub bardziej efektywnych algorytmów opartych na nowych technikach,sto­so­wa­nie stan­dar­do­wych metod szy­fro­wa­nia, wery­fi­ka­cji bez­pie­czeń­stwa i testo­wa­nia inte­gral­no­ści danych,
tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania i zabezpieczeń.ruty­nowe usu­wa­nie błę­dów w ist­nie­ją­cych sys­te­mach i pro­gra­mach (debug­ging), chyba że ma to miej­sce przed zakoń­cze­niem pro­cesu prac roz­wo­jo­wych

Jeśli oprócz prac nad programem komputerowym, programista wykonuje także inne prace (np. rutynowe testowanie, dyżury telefoniczne, techniczne) – to tych usług nie może rozliczyć przez Ip Box. Musi tu rozdzielić czas spędzony nad wytworzeniem/ulepszeniem programu a pozostałymi pracami. W takim przypadku ważne jest też odpowiednie rozgraniczenie przychodów oraz kosztów związanych z tworzeniem oprogramowania od kosztów związanych z pozostałą działalnością.

Uwaga! W praktyce rzadko 100% dochodu (z pracy programisty) będzie podlegało pod IP box. Do IP Boxa zaliczyć można tylko te prace, które mają związek z autorskim programem komputerowym, dlatego też np. rutynowe testy oprogramowania już należy wyłączyć z IP Boxa.

Jak rozdzielić dochód związany z tworzeniem oprogramowania?

Na początku warto spojrzeć do umowy B2B – być może będzie tam zapis stanowiący o wysokości wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich do oprogramowania (może to być stała kwota lub określony procent w stosunku do całego dochodu).

Jeśli umowa nie zawiera powyższej informacji, wtedy przychód z kwalifikowanego IP można ustalić wg proporcji, w jakiej liczba godzin poświęconych na prace nad programem komputerowym pozostaje w stosunku do liczby przepracowanych godzin ogółem. Dopuszczalne jest również stosowanie innych proporcji.

Wszelkie przychody, koszty oraz dochód związany z Ip boxem należy wykazać w odrębnej Ewidencji dla IP Box

A dochód wykazany w Ewidencji należy obliczyć w sposób opisany w artykule: Jak obliczyć dochód dla celów IP BOX?

Tipy dla programistów (i nie tylko)

W uzyskaniu prawa do IP Box może pomóc formularz PNT-01. Jest to sprawozdanie o działalności badawczo-rozwojowej składane do GUS w celach statystycznych. Tym samym złożony PNT-1 będzie dowodem dokumentującym wykonywanie prac rozwojowych.

Innym pomocnym krokiem może być dodanie do swojej działalności dodatkowego kodu PKD 72.19 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Numer ten informuje o prowadzeniu działalności BR.

Powyższe czynności nie są obowiązkowe, mogą być jednak jednym z dowodów potwierdzających prawo do ulgi, jeśli tylko są zgodne ze stanem faktycznym. 

Przed skorzystaniem z ulgi IP Box, najlepiej wystąpić o interpretację podatkową. Co prawda, nie jest to wymagane przez przepisy, jednak taka interpretacja da pewność co do skorzystania z Ip Box oraz będzie chronić w razie kontroli urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że interpretacja odnosi się do stanu faktycznego, który został przez Ciebie we wniosku przedstawiony.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.