Chat with us, powered by LiveChat

Kontrola Ip Box

kontrola ip box

Kto skorzysta z IP Box, może liczyć na duży zwrot podatku. Bardzo duży. Jednakże zwrotem podatku są zainteresowani nie tylko przedsiębiorcy, ale i … urzędy skarbowe. A wiemy, że wizytacja urzędu jest lubiana jak wizyta teściowej. Dobrze jest się do niej przygotować. Jak wygląda kontrola IP Box? Czego dotyczy kontrola IP Box? Kontrola IP Box […]

Kto skorzysta z IP Box, może liczyć na duży zwrot podatku. Bardzo duży. Jednakże zwrotem podatku są zainteresowani nie tylko przedsiębiorcy, ale i … urzędy skarbowe. A wiemy, że wizytacja urzędu jest lubiana jak wizyta teściowej. Dobrze jest się do niej przygotować. Jak wygląda kontrola IP Box?

Czego dotyczy kontrola IP Box?

Kontrola IP Box dotyczy dwóch aspektów:

 1. sprawdzenia poprawności rozliczenia PIT – nie jest to kontrola w ścisłym tego słowa znaczeniu, natomiast są to czynności sprawdzające;
 2. sprawdzenia, czy mamy prawo do skorzystania z IP Box, czyli czy spełniamy wszystkie warunki uprawniające do preferencyjnego podatku. 

Sprawdzenie rozliczenia PIT – wstępna “kontrola” 

Istnieje praktyka, że gdy zwrot podatku przekracza 10 000 zł, to urzędy dokonują tzw. czynności sprawdzających (które nie są prawdziwą kontrolą podatkową). Zwroty Ip Box są dużo wyższe niż 10 000 zł stąd należy liczyć się z tym, że rozliczenie IP Box w PIT zostanie poddane takim czynnościom. 

Czynności sprawdzające mają na celu weryfikację rozliczeń podatkowych, czyli m.in:

 • sprawdzić, czy PIT został poprawnie wypełniony, 
 • sprawdzić, czy PIT został złożony w wymaganym terminie,
 • sprawdzić, czy wszystkie należne podatki zostały zapłacone,
 • zweryfikować poprawność rozliczenia rocznego w zakresie rachunkowym oraz formalnym (czy PIT został złożony na aktualnie obowiązującej wersji, czy każde wymagane pole zostało wypełnione itd.)

Jeśli urząd stwierdzi braki lub błędy rachunkowe, to sam koryguje deklarację powiadamiając o tym przedsiębiorcę – jeśli na skutek korekty zmiana wysokości podatku nie przekroczy 5 000 zł podatku. Jeśli zaś ta kwota zostanie przekroczona – wtedy urząd zwraca się do składającego PIT (telefonicznie lub korespondencyjnie) o dokonanie stosownych poprawek.

W razie wątpliwości co do poprawności złożonego PIT-a urząd może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Wyjaśnienia mogą być dokonane na piśmie, nie trzeba osobistego kontaktu.

Mimo, że czynności sprawdzające nie są kontrolą podatkową w rozumieniu ustawy Ordynacja Podatkowa, to potocznie nazywa się je wstępną kontrolą o charakterze formalnym.

Kontrola uprawnienia do IP Box

Kontrola uprawnienia do IP Box, może już być realizowana podczas kontroli podatkowej w rozumieniu Ordynacji Podatkowej (jej zasady są opisane w dziale VI). Ma ona na celu sprawdzenie, przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (kontrola merytoryczna).

W tym zakresie urząd skarbowy już ma prawo zawitać w firmie aby zweryfikować, czy przedsiębiorca słusznie skorzystał z ulgi IP Box, czyli czy m.in. rzeczywiście prowadzi działalność badawczo-rozwojową, czy praca ma charakter twórczy, dochód objęty IP Box pochodzi z komercjalizacji prawa własności intelektualnej, czy jest prawidłowo prowadzona ewidencja IP Box, czy koszty w niej wykazane są należycie udokumentowane oraz czy dotyczą kwalifikowanego prawa własności intelektualnej itp. 

Ogólnie mówiąc, urząd skarbowy ocenia, czy stan faktyczny zgadza się ze stanem zadeklarowanym i pozwalającym na rozliczenie Ip box.

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do IP Box?

IP Box kontrola – jak się przygotować?

W razie ewentualnej kontroli IP Box dobrze jest się przygotować z dwóch obszarów. 


Pierwszy, to przepisy na temat samej kontroli podatkowej, co może i czego nie może robić urzędnik podczas kontroli. Warto znać prawa i obowiązki swoje, jak i urzędników. Wtedy nie dość, że nikt nas nie zaskoczy, to jeszcze będziemy wiedzieć, kiedy kontrolerzy przekraczają swoje uprawnienia i będziemy mogli im spokojnie odmówić, jeśli żądania będą nieuzasadnione. 

W zakresie samej procedury, kontrola IP Box rządzi się takimi samymi prawami, jak każda inna kontrola podatkowa, z tym, że sprawdzany jest inny obszar. Jej główne zasady, które odnajdziemy w Ordynacji podatkowej to m.in:

 • kontrola podatkowa zasadniczo nie może być wszczęta bez zawiadomienia (nie może być niezapowiedziana),
 • zawiadomienie o kontroli musi być doręczone co najmniej 7 dni przed samą kontrolą,
 • kontrola nie może sprawdzać więcej niż wynikający z zawiadomienia zakres kontroli,
 • kontrola może zostać rozpoczęta dopiero po okazaniu legitymacji oraz upoważnienia (zawierającego ściśle określone dane w dziale VI Ordynacji) przez kontrolującego.

Szczegółowe informacje o trybie kontroli przedstawiliśmy w artykułach:

Drugi obszar, to przygotowanie się do kontroli IP Box merytorycznie w ten sposób, aby urząd nie mógł tego prawa łatwo podważyć. Wskazane jest m.in zbieranie wszystkich dokumentów potwierdzających prawo do IP Box, jak np.;

 • odpowiednio skonstruowane umowy z kontrahentami (np. z zapisem o przeniesieniu praw autorskich, w którym momencie następuje takie przeniesienie),
 • dowody potwierdzające pracę twórczą, 
 • dowody potwierdzające poniesione wydatki wykazane w kosztach Ip box,
 • dowody potwierdzające uzyskanie dochodu z pracy twórczej i z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • dowody przedstawiające, jaka część pracy (dochodu) przypada na pracę twórczą, jak to zostało ustalone.

Generalnie należy zbierać “dowody na wszystko” co jest związane i potwierdza prawo do IP Box – dokumenty, które potem można przedstawić urzędnikowi, gdy zawita w nasze progi. Zobacz również Jak się przygotować do kontroli?

Jak długo trwa kontrola podatkowa?

Kontrola powinna się skończyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu. Jeśli przedsiębiorca na więcej kontroli, to czas ich trwania w jednym roku nie może przekroczyć łącznie 12 dni roboczych – u mikroprzedsiębiorców, np. jednoosobowych działalności, 18 dni roboczych – u małych firm i 24 dni roboczych – u średnich firm.

Gdy kontrola podatkowa zaneguje prawo do IP Box 

Jeśli w wyniku kontroli, IP Box w odniesieniu do danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej zostanie zanegowane przez urzędników skarbowych, wtedy przedsiębiorca, który dostał już zwrot podatku z racji IP Box musi go oddać do fiskusa wraz z odsetkami (czyli od tych dochodów zapłacić podatek jak dla podstawowej działalności) oraz wykreślić odpowiednie przychody, koszty i dochód z ewidencji IP Box. 

Masz interpretację podatkową? Przeczytaj: Czy interpretacja podatkowa Ip Box na pewno Cię ochroni? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.